Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Ekologické služby

Základní poradenský servis v oblasti environmentu

Základní poradenský servis v oblasti environmentu obnáší pravidelné (měsíční) metodické řízení činností Společnosti z hlediska ochrany životního prostředí v níže uvedeném rozsahu.

a) oblast obecné ochrany ŽP

 • průběžná kontrola vnitřních směrnic a postupů Společnosti z hlediska jejich souladu s požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, nakládání s CHL a chemickými přípravky, obaly, ochrana krajiny a přírody) kontrola a navrhování způsobu plnění požadavků zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů
 • návrhy nápravných opatření k prevenci a likvidaci havárií z hlediska ochrany životního prostředí
 • návrhy monitorování a měření environmentálních dopadů činností Společnosti
 • vyhodnocování výsledků monitorování a měření environmentálních dopadů činností společnosti, koncepce nápravných opatření
 • roční zprávy pro vedení Společnosti hodnotící úroveň řízení ochrany životního prostředí v podniku s návrhy environmentálních cílů na další rok

b) odpadové hospodářství společnosti

 • výkon funkce odpadového hospodáře Společnosti dle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • metodické zařazování odpadů vznikajících činností Společnosti dle katalogu odpadů (vyhlášky 381/2001 Sb. v platném znění)
 • navrhování vhodných shromažďovacích prostředků jednotlivých druhů vznikajících odpadů a způsobu jejich odděleného shromažďování (případně skladování), odstraňování či využívání
 • poskytování metodické pomoci při vedení průběžné evidence odpadů vznikajících činností Společnosti
 • vypracování identifikačních listů vznikajících nebezpečných odpadů
 • zpracování ročního hlášení produkce odpadů pro územně příslušné orgány státní správy a Český statistický úřad
 • zajištění vydání souhlasů příslušných orgánů státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími činnostmi Společnosti

c) oblast vodního hospodářství

 • poskytování metodické pomoci pracovníkům Společnosti při činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím
 • navrhování způsobů plnění povinností vyplývajících pro Společnost z ustanovení zákona 254/2001 Sb., o vodách, a souvisejících právních předpisů
 • poskytování odborné podpory v případě vzniku a likvidace havárií spojených s negativním ovlivněním nebo ohrožením jakosti vod
 • zajištění odběrů vzorků předčištěných odpadních vod před jejich vypouštěním do povrchových toků nebo kanalizace, vyhodnocení výsledků laboratorních rozborů odebraných vzorků odpadních vod ve vztahu k platným limitním hodnotám stanoveným vodoprávním úřadem nebo emisním standardům uvedeným v nařízení vlády 61/2003 Sb. (vlastní laboratorní rozbory nejsou předmětem nabízených činností)
 • výpočet poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

d) oblast nakládání s chemickými látkami

 • výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky dle zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění
 • provádění odborného dohledu nad nakládáním s chemickými látkami a chemickými přípravky
 • návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • poskytování příslušných odborných informací týkajících se nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
 • průběžné ověřování, zda výrobky odebírané Společností nespadají do kompetence zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích s návrhem řešení zjištěného stavu

e) oblast nakládání s obaly

 • poskytování metodické pomoci při vedení průběžné evidence obalů ve smyslu vyhlášky č. 117/2002 Sb.

f) oblast ochrany ovzduší

 • poskytování odborné podpory Společnosti při provozování zdrojů klasifikovaných dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování ovzduší (ZZO)
 • zařazování provozovaných zařízení produkujících emise do ovzduší do příslušných kategorií zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zajišťování měření emisí prostřednictvím osob autorizovaných ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a sledování souladu výsledků měření s platnými právními předpisy
 • poskytování metodické pomoci při vedení průběžné a souhrnné roční evidence ZZO
 • výpočet poplatků pro stávající zdroje znečišťování ovzduší

Nepravidelný poradenský servis v oblasti environmentu

Nepravidelný poradenský servis v oblasti environmentu vyplývá z průběžného sledování vývoje legislativy v oblasti životního prostředí a z toho vznikajících povinností Společnosti nad rámec každodenních úkonů, či vyplývá z přímých požadavků Společnosti.

Mezi nepravidelný (nárazový) poradenský servis patří činnosti následujícího charakteru

 • úvodní vypracování koncepcí péče o životní prostředí v oblastech
  • odpadového a obalového hospodářství společnosti
  • ochrany ovzduší
  • vodního hospodářství
  • nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
  • ochrany přírody a krajiny
  • zásadní úprava vnitřních směrnic a postupů Společnosti ve výše uvedených oblastech ŽP při změnách vyplývajících z novelizací právních předpisů (dílčí úpravy jsou zajišťovány v rámci základního pravidelného servisu)
 • vypracování plánů odpadového hospodářství Společnosti
 • vypracování provozních řádů ochrany ovzduší (provozních řádů zdroje) ve smyslu zákona 86/2002 Sb.
 • vypracování plánů individuálního měření emisí ZZO ve smyslu §7 vyhlášky 356/2002 Sb.
 • vypracování plánů opatření pro případ ekologické havárie dle zákona 254/2001 Sb. a zajištění stanovisek příslušných správců povodí, správců drobných toků a vodoprávních úřadů
 • zpracování bezpečnostního programu podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění novely č.82/2004 Sb.
 • vypracování provozních řádů vodního hospodářství a zajištění stanovisek příslušných správců povodí, správců drobných toků a vodoprávních úřadů
 • odběry vzorků odpadů pro účely hodnocení jejich vyluhovatelnosti a jejich nebezpečných vlastností ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. (příloha č. 4) a §5 vyhlášky č. 376/2001 Sb. v platném znění
 • zajištění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pro účely vyloučení jejich nebezpečných vlastností
 • vypracování havarijních plánů, provozních směrnic a dalších provozních řádů vyplývajících pro Společnost z požadavků legislativy platné na úseku ochrany životního prostředí či jeho nestandardních činností
 • vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení ve smyslu zákona 76/2002 Sb.
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • průzkumy znečištění horninového prostředí
 • monitorování kvality podzemních vod
 • hodnocení zdravotních a environmentálních rizik vyplývajících z případných znečištění stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody
 • sanace znečištěného horninového prostředí a podzemní vody
 • účast na vodoprávních, stavebních a jiných řízeních na vyžádání Společnosti
 • jednání s příslušnými orgány státní správy činnými na úseku ochrany životního prostředí mimo rozsah uvedený v základním poradenském servisu
 • aj.

Nárazová kontrolní a školící činnost v oblasti environmentu

Nárazová kontrolní činnost v oblasti environmentu spočívá v provádění nezávislých auditů stavu péče o životní prostředí (ekologických auditů technických a systémových) ve Společnosti.

Kontrolní činnost obnáší

 • kontroly dodržování pracovních postupů a instrukcí z oblasti EMS dle ISO 14001,
 • kontroly vybavení a celkového stavu shromažďovacích míst odpadů (případně skladů odpadů)
 • kontroly plnění povinností jednotlivých zaměstnanců Společnosti při nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy a předmětných vnitropodnikových směrnic
 • kontroly plnění povinností Společnosti vyplývajících z ustanovení zákona 254/2001 Sb., souvisejících právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti vodního hospodářství
 • kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů platných pro oblast ochrany ovzduší a plnění případných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy
 • kontroly zabezpečení nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
 • kontroly dalších environmentálních oblastí, které vyplynou z požadavku Společnosti (např. kontroly plnění environmentálních programů, cílů a cílových hodnot aj.)
 • účast na interních a externích auditech dle ISO 14001 prověřujících plnění pracovních postupů platných pro ochranu životního prostředí Společnosti.

Odborně zaměřená školení pracovníků jsou prováděna s četností vyplývající z požadavků právních předpisů platných v oblasti ochrany životního prostředí či systému environmentálního managementu podniku event. požadavků Společnosti.

Tato školení se týkají především

 • odpadového a obalového hospodářství společnosti
 • ochrany ovzduší
 • vodního hospodářství
 • nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
 • ochrany přírody a krajiny
 • environmentálních aspektů jednotlivých činností Společnosti, jejich dopadů na ŽP a povinnosti jejich řízení (registru environmentálních aspektů)
 • registru právních předpisů
 • havarijních stavů, které mohou ve společnosti nastat, včetně prevence proti těmto stavům
 • novel předpisů platných v oblasti ekologie

Odborná činnost při budování systému environmentálního managementu dle ISO 14001

Nabízející zajistí pro zákazníka inženýrskou činnost v oblasti konkrétních problémů případné implementace požadavku ČSN EN ISO 14001 a obdobných nástrojů do systému řízení organizace. Jedná se zejména o pomoc při tvorbě:

 • registru environmentálních aspektů
 • registru právních předpisů
 • směrnic v oblasti OH, OO, VH, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany přírody a krajiny
 • havarijních plánů vyplývajících z požadavku zákona 254/2001 Sb.
 • směrnice školení a vzdělávání v oblasti environmentu
 • environmentální politiky
 • environmentálních programů, environmentálních cílů a cílových hodnot
 • směrnic monitorování a měření environmentálních aspektů jednotlivých činností zákazníka a plnění jeho environmentálních programů aj.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -