Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Ochrana ovzduší

Oblast ochrany ovzduší

Poradenské a konzultační služby společnosti EKOSYSTEM spol. s r.o. v oblasti ochrany ovzduší zahrnují jak zpracování koncepčních a strategických dokumentů, tak i poskytování odborné podpory pro orgány veřejné správy (obce, města, kraje) a pro podnikatelské subjekty.

Služby a aktivity společnosti EKOSYSTEM v oblasti ochrany ovzduší:

 • zpracování programů snižování emisí a programů ke zlepšování kvality ovzduší na národní, krajské i místní úrovni;
 • zpracování rozptylových studií jako podkladových dokumentů pro hodnocení vlivů navrhovaných investičních záměrů (staveb) na kvalitu ovzduší;
 • zpracování odborných posudků podle § 11 odst. 8 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro účely územního a stavebního řízení;
 • poskytování odborné podpory podnikatelským subjektům při provozování zdrojů klasifikovaných dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování ovzduší (ZZO);
 • zajišťování měření emisí prostřednictvím osob autorizovaných ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a sledování souladu výsledků měření s platnými právními předpisy;
 • poskytování metodické pomoci při vedení průběžné a souhrnné roční evidence ZZO;
 • výpočet poplatků pro stávající zdroje znečišťování ovzduší.

Společnost EKOSYSTEM je držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Modelové výpočty znečištění ovzduší provádíme pro široké spektrum zdrojů znečišťování:

 • výrobní a průmyslové podniky;
 • činnost spojená s těžbou nerostných surovin (povrchové a podzemní doly);
 • skladovací a manipulační plochy, logistická centra;
 • pozemní komunikace (dálnice, silnice, parkoviště);
 • spalovací zdroje;
 • náhradní zdroje elektrické energie;
 • čistírny odpadních vod;
 • stavební činnost a jiné.
Ukázka výstupu

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -