Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Ekologické služby

Vybrané reference z oblasti ekologických služeb

Lokalita Služba Popis
ALIACHEM, a.s.
odštěpný závod Technoplast, Chropyně
Průzkumy znečištění Vyhledávací průzkum znečištění přípovrchové vrstvy horninového prostředí a stavebních substancí
BRENNTAG CR s.r.o. skladovací objekt Chrudim Průzkum, monitoring znečištění Orientační skreening znečištění přípovrchové vrstvy horninového prostředí
AERO VODOCHODY a.s. Odolena Voda Průzkum, monitoring znečištění Prověření kontaminace rybničního sedimentu-odběry, rozbory a vyhodnocení znečištění vzorků rybničního sedimentu z umělé vodní nádrže využívané společností AERO Vodochody a.s. jako recipient dešťových vod
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. Příbram Havarijní plán Zpracování havarijního plánu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a vyhl. č. 450/2005 Sb. a jeho projednání na vodoprávním úřadu.
STÖLZE-UNION, s.r.o. Heřmanova Huť Havarijní plán Zpracování havarijního plánu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a vyhl. č. 450/2005 Sb. a jeho projednání na vodoprávním úřadu, oponentní posouzení čistírny průmyslových odpadních vod produkovaných sklářským provozem.
UMOE SHAT-HARDING, spol. sr.o. Slaný Ekologický audit pozemku Ekologický audit vybraných pozemků v areálu objednatele spojený s orientačním průzkumem znečištění saturované zóny horninového prostředí v souvislosti se změnou na ně vázaných provozovatelských účastí.
TJ RUZYNĚ, Praha Ekologický audit pozemku Ekologický audit vybraných pozemků spojený s orientačním průzkumem znečištění za účelem zisku informací o míře ekologického znečištění nesaturované zóny horninového prostředí a přilehlé vodoteče před jejich předáním restituentům. Vyhodnocení míry kontaminace horninového prostředí, návrh postupu jejího řešení.
BENZINA, a.s. ČS PHM Nová Paka, ČS PHM Pardubice Analýza rizika ekologické zátěže Hodnocení-kontaminant-ropné látky.
ARMÁDA ČR, Velkosklad PHM Chlumec nad Cidlinou Průzkum, monitoring znečištění Realizace hydrogeologického vrtu, vyhodnocení znečištění podzemních vod.
TRANSGAS, a.s. Vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí k zabezpečení §6a zákona 92/1992 Sb. Zhodnocení dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí a identifikace škod na životním prostředí. Návrh nápravných opatření vč. ekonomického zhodnocení.
POZEMKOVÝ FOND ČR (celkem 12 podniků) Ekologický privatizační audit Zhodnocení dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí a identifikace škod na životním prostředí. Návrh nápravných opatření vč. ekonomického zhodnocení.
TATRA KOPŘIVNICE, a.s. skládka Vlčkovice Environmentální studie Posouzení předpisů z hlediska dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, identifikace neshod, návrh nápravných opatření vč. ekonomické analýzy, vyhodnocení právních důsledků vyplývajících z existence znečištění horninového prostředí.
DEUTSCHE BANK AG London Environmentální studie majetku vybraných dlužníků banky Orientační environmentální posouzení majetku vybraných dlužníků banky, zhodnocení ekologické odpovědnosti subjektů za potenciální znečištění podzemní vody či půdy.
LETECKÉ OPRAVNY KBELY, s.p. Analýza rizika ekologické zátěže Průzkum znečištění, kvantifikace a hodnocení zdravotních a environmentálních rizik vyplývajících z kontaminace horninového prostředí, podzemní vody a stavebních materiálů prioritními škodlivinami. Návrh nápravných opatření včetně jejího finančního ohodnocení.
TOS ČELÁKOVICE Průzkumy znečištění Průzkum znečištění horninového prostředí v souvislosti se změnou majetkových účastí ve společnosti.
COMPAG Votice s.r.o. Kanalizační řád města Zpracování kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v jejím platném znění.
COMPAG Votice s.r.o. Outcourcing v oblasti vodohospodářských služeb Vedení vodohospodářské agendy provozovatele vodovodu a kanalizace ve Voticích a Olbramovicích, plnění funkce odpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb,
DIAMO, s.p. o.z. TÚU Stráž pod Ralskem, areál Chemické úpravny Hamr na Jezeře-Důl; Hamr I-Sever Analýzy rizika ekologické zátěže Průzkum znečištění, kvantifikace a hodnocení zdravotních a environmentálních rizik vyplývajících z kontaminace horninového prostředí, podzemní vody a stavebních materiálů prioritními škodlivinami, Návrh opatření vč. jejich funkčního ohodnocení.
RWE TRANSGAS NET, s.r.o. Kompresní stanice Veselí nad Lužnicí IPPC Příprava podniku k integrované prevenci, vyhotovení žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW provozované na kompresní stanici zemního plynu ve Veselí nad Lužnicí, spoluúčast při projednávání žádosti.

Na vyžádání rádi poskytneme další reference

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -