Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Sanační práce

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže, tedy znečištění horninového prostředí a podzemních vod škodlivinami převážně průmyslového původu, představují ještě i v současnosti vážnou hrozbu pro životní prostředí, jejíž odstraňování je často obtížné a vyžaduje speciální postupy a technologie. Sanace takových znečištěných lokalit je nosným programem naší společnosti.

EKOSYSTEM spol. s r.o. zajišťuje v této oblasti komplexní služby od projektování průzkumných prací po instalaci a provoz sanačních zařízení. Zásadou je etapový přístup v tomto sledu:

 • Průzkumné práce
 • Případné doplňující a speciální průzkumy pro specifikaci sanačních opatření
 • Analýzy rizik
 • Studie proveditelnosti
 • Vypracování projektů sanačních prací
 • Instalace technologií a poloprovozní testy
 • Vlastní sanační práce
 • Veškeré formy monitoringu během sanace
 • Postsanační monitoring včetně závěrečného vyhodnocení úspěšnosti sanace
 • Průběžné zpracování dílčích projektů, hodnotících zpráv, posudků a expertiz.Součástí veškerých postupů je jejich projednávání v souladu s platnou legislativou.

Sanační práce zajišťuje naše společnost tak, aby pokud možno nedocházelo k žádnému narušení provozu v průmyslových objektech. Z těchto důvodů dáváme přednost neinvazivním sanačním technologiím s důrazem na technologie in situ. Podle potřeby však provádíme i odtěžby kontaminovaných zemin v jakémkoli rozsahu.

Disponujeme následujícími sanačními technologiemi:

 • Sanační čerpání spojené s technologiemi odstraňování ropných uhlovodíků, těkavých organických látek, arzenu a dalších kontaminantů
 • Venting
 • Bioventing
 • Air sparging a stripping ve vrtech
 • Bioslurping
 • Biodegradace in situ
 • Chemická oxidace in situ
 • Srážení těžkých kovů in situ
 • Proplachování zemin s případným využitím biopreparátu nebo tenzidů
 • Budování ochranných hydraulických bariér a drénů
 • Řízená atenuace
 • Kombinované metody.

V koordinaci s dalšími firmami a institucemi jsme schopni zajistit i propařování horninového prostředí, termickou desorpci, budování reakčních bariér a další speciální metody.
Firma se podílí na výzkumu a vývoji progresivních sanačních technologií a na jejich ověřování v praxi formou pilotních testů. V současné době jde především o bioslurping, chemickou oxidaci manganistanem draselným, čištění podzemních a odpadních vod reverzní osmózou a sulfidické srážení těžkých kovů. S výsledky je průběžně seznamována odborná veřejnost formou článků v časopisech a účasti na konferencích a seminářích.
Používaná sanační zařízení jsou vlastní konstrukce a výroby. Veškeré projektování, vyhodnocování a řízení prací zajišťují specialisté v oboru hydrogeologie a geochemie se zaměřením na sanační práce.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -