Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Sanační stanice SAN H4-C/x

Sanační stanice SAN H4-C/x je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování těkavých látek z čerpané vody. Základním prvkem stanice je horizontální provzdušňovač. Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu. Kompletní sanační zařízení se pro trvalý provoz umísťuje do zatepleného, odhlučněného ISO kontejneru.

Funkce zařízení

K odstranění těkavé látky dochází intenzivním celoplošným provzdušněním horizontálního proudu vody v horizontálním provzdušňovači. Těleso provzdušňovače tvoří nízká nádrž obdélníkového půdorysu s odnímatelným víkem a mezidnem s hustou perforací pro distribuci vzhůru proudícího vzduchu. Do prostoru pod perforované mezidno (děrovaný plech) proudí pracovní vzduch rozváděcí štěrbinou ze vzduchové komory na boku provzdušňovače, do níž je tlakový vzduch od ventilátoru přiveden flexibilní hadicí. Kontaminovaná voda je čerpána ponornými čerpadly ze sanačních vrtů do vstupní komory retenční nádrže odkud je kalovým podávacím čerpadlem čerpána na perforované mezidno provzdušňovače, po kterém horizontálně protéká postupně k přepadové liště na opačném konci nádrže, kterou je určena stálá úroveň hladiny. Svislé přepážky v nádrži rozdělují průtočnou část na oddělené sekce (stupně provzdušňovače), které jsou opatřeny samostatnými výduchy do sběrné komory v odnímatelném víku. Pracovní vzduch váže a odvádí výpary těkavých škodlivin a je veden z výstupní komory ve víku provzdušňovače opět flexibilní PVC hadicí do sorpčního filtru s náplní aktivního uhlí, přečištěný vzduch z filtru AU je vypouštěn do ovzduší.

Nádrž provzdušňovače a retenční nádrž jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), perforované mezidno je z nerezového plechu.

Vyčištěná voda vytéká gravitačně přes sifon trubkou u dna do výstupní komory  retenční nádrže pod provzdušňovačem a odtud je přečerpávána vypouštěcím čerpadlem nebo vypouštěna gravitačně (dle dispozic na dané lokalitě) do zasakovacích vrtů, do vodoteče nebo kanalizace.

Základní sestava sanačního zařízení

- zateplený kontejner
- horizontální provzdušňovač
- dělená retenční nádrž pod provzdušňovačem
- vysokotlaký radiální ventilátor
- tlumič sání
- podávací kalové čerpadlo (do provzdušňovače)
- vypouštěcí horizontální čerpadlo
- filtr s náplní aktivního uhlí
- propojovací potrubí, armatury a vodoměr
- elektroinstalace stanice a automatika řízení

Schéma sanační stanice SAN H4-C/x

 

Technické parametry

Typ odstraňovaného kontaminantu Těkavé látky (chlorované uhlovodíky typu DCE, TCE, PCE,  aromatické uhlovodíky, radon, lehké frakce ropných látek apod.)
Jmenovitý průtok 2 l/s …………. SAN H4-C/2
4 l/s …………. SAN H4-C/4
Rozměry kontejneru
(délka x šířka x výška)
Pro SAN H4-C/2 = 4500x2438x2591 mm
Pro SAN H4-C/4 = 6058x2438x2591 mm

 

Certifikace

Zařízení jsou pravidelně certifikována Institutem pro testování a certifikaci, Zlín a.s. v souladu s platnými zákony.

 

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -