Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Sanační stanice SAN R Combi

Sanační stanice SAN R COMBI je určena pro dekontaminaci vod znečištěných  kombinací těkavých látek a nerozpustných ropných uhlovodíků o hmotnosti do 1 g.cm-3. Základní prvky stanice jsou gravitačně-koalescenční odlučovač a sorpční filtr, doplněné horizontálním provzdušňovačem. Kompletní sanační zařízení se pro trvalý provoz umísťuje do zatepleného, odhlučněného ISO kontejneru.

Funkce zařízení

Fáze ropné látky na hladině vody v sanačním vrtu nebo alternativně v těžební jámě je zčerpávána pomocí tzv. štěrbinových sacích košů zapuštěných do vrtů (nejsou součástí základní sestavy sanačního zařízení), nebo plovoucích na hladině a je přiváděna potrubím do retenční nádrže, odkud regulovaně natéká do 1.st. sanační technologie, vstupní části gravitačně-koalescenčního odlučovače

V 1.stupni čištění - gravitačně-koalescenčním odlučovači dochází k odlučování volné ropné látky a ke koalescenčnímu shlukování nerozpuštěných částic ropných uhlovodíků v kontaminované čerpané vodě a k jejich následnému vznosu na vodní hladinu odlučovače. Film kontaminantu přetéká přes přepadovou lištu se zářezy do separačního prostoru, odkud je po dalším ustálení automaticky odváděn do zásobníku. Zásobník kontaminantu se vyprazdňuje buď průběžně přepadem v boční stěně odlučovače nebo vypouštěcím ventilem v jeho dolní části. Předčištěná voda protéká do výstupní komory odlučovače a odtud stavitelným přepadem do 2.st. sanační technologie, sorpčního odlučovače.

V 2.stupni čištění – sorpčním odlučovači voda protéká samospádem labyrintově uspořádanými přepážkami vyplněnými vrstvou, jehož povrch je pro vodu prakticky nesmáčivý a zbytkové lehké kapaliny jsou na jejich povrchu adsorbovány. Po průchodu sorbetem voda zbavená těžké frakce ropných látek vytéká přepadem do dvoukomorové sběrné nádrže. Odtud je přečerpávána podávacím čerpadlem do 3.st. sanační technologie, horizontálního provzdušňovače.

V 3.stupni čištění jsou odstraňovány těkavé  škodliviny jako chlorované a aromatické uhlovodíky, radon, zbytkové lehké frakce ropných látek, atp. intenzivním celoplošným provzdušňováním horizontálního proudu vody (stripování). Z provzdušňovače vytéká vyčištěná voda volným výtokem do výstupní komory sběrné nádrže.

Vyčištěná dekontaminovaná voda je přečerpávána horizontálním vypouštěcím čerpadlem do zasakovacích vrtů, do vodoteče či recipientu, případně je gravitačně vypouštěna do kanalizace (dle dispozic na dané lokalitě).

Základní sestava sanačního zařízení

- zateplený kontejner
- retenční nádrž čerpané kontaminované vody se stojanem
- gravitačně – koalescenční odlučovač
- labyrintová sorpční nádrž
- horizontální provzdušňovač s dělenou sběrnou nádrží
- filtr s aktivním uhlím
- vysokotlaký ventilátor s tlumičem sání
- plnící čerpadlo provzdušňovače a vypouštěcí čerpadlo
- propojovací potrubí, armatury a vodoměry
- elektroinstalace stanice a automatika řízení

Schéma sanační stanice SAN R Combi

 

 

Technické parametry

Typ odstraňovaného kontaminantu Nepolární látky o měrné hmotnosti do 1 g.cm-3 (nafta, oleje, tuky…)
Těkavé látky (chlorované a arom. uhlovodíky, benzén, radon, …)
Jmenovitý průtok 0,5 l/s ………………… SAN X-R Combi
1  l/s  ………………….. SAN 1-R Combi
Rozměry kontejneru
(délka x šířka x výška)
Pro SAN X-R Combi = 6058 x 2438 x 2591 mm 
Pro SAN 1-R Combi = 9125 x 2438 x 2591 mm 

 

Certifikace

Zařízení jsou pravidelně certifikována Institutem pro testování a certifikaci, Zlín a.s. v souladu s platnými zákony.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -