Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


ČOV – Čištění odpadních vod

ČIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH SPLAŠKOVÝCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Společnost Ekosystem, spol. s r.o. nabízí širokou škálu typových zařízení pro ČOV - čištění komunálních splaškových vod. Od jednoduchých zařízení pro rekreační objekty (žumpa, septik s dočištěním), přes domovní čistírny odpadních vod (čov) do 50 EO (typové domovní ČOV MČA, ČOV MČA SBR, ČOV MČA MBR) až po kontejnerové čistírny ve velikostech od 50 do 200 EO pod typovým označením EKOKOM. Pro velikosti od 200 do 2 000 EO společnost nabízí typové čistírny EKOKOM v betonovém provedení, větší velikosti jsou řešeny podle individuálního požadavku zákazníka.
Kromě těchto typových zařízení společnost nabízí řadu dalších výrobků, jako například výrobky pro mechanické předčištění odpadní vody (odlučovač tuků, lapák písku, česle, česlicový koš), čerpací stanice odpadní vody, systém pro chemické srážení fosforu, zařízení pro měření průtoku, poruchové GSM hlášení, kyslíkové sondy. Díky tomu je společnost schopna uspokojit poptávku a přání zákazníka v širokém rozsahu.

Septik s dočištěním

Tato varianta je určena pro rekreační objekty s nepravidelnou produkcí odpadních vod, kdy je doba bez nátoku odpadní vody i několik měsíců. Jedná se o jednoduché zařízení bez nároku na el. energii. Dočištění je nabízeno variantně buď jako anaerobní zatopený biofiltr nebo filtrace přes zemní nebo půdní filtr.

Domovní čistírny řady MČA

Domovní čistírny MČA jsou určeny k biologickému čištění odpadních vod z rodinných domů, bytových jednotek, penzionů, rekreačních zařízení, hotelů či malých provozoven do velikosti 50 EO.

MČA
Domovní čistírna klasické technologie s průtočným systémem, biologickým čištěním nízkozatěžovaným aktivovaným kalem a separací vyčištěné odpadní vody v dosazovací nádrži. Součástí technologie je předřazená primární nádrž s akumulačním prostorem pro zachycení nárazových nátoků odpadní vody z pračky, myčky nebo vany.
Čistírna má vystavený certifikát CE a splňuje legislativní požadavky pro ohlášení pro vypouštění do vod povrchových pro třídu I. Při požadavku na vypouštění do podzemních vod, čištění fosforu nebo amoniakálního dusíku kontaktujte prosím obchodního zástupce firmy Ekosystem.

MČA SBR
Domovní čistírna technologie SBR (sequencing batch reactor) je založena na časově oddělených fázích čištění a separace vyčištění odpadní vody v jedné nádrži. Biologické čištění je založeno na systému nízkozatěžované aktivace.
Čistírna má vystavený certifikát CE a splňuje legislativní požadavky pro ohlášení pro vypouštění do vod povrchových (Třída I, II, III) a do vod podzemních (Třída PZV). Pro Třídu III a PZV je nutné objednat čistírnu ve variantě s chemickým srážením fosforu.

MČA MBR
Domovní čistírna klasické technologie s průtočným systémem, biologickým čištěním nízkozatěžovaným aktivovaným kalem a separací vyčištěné odpadní vody filtrací přes membrány MBR. Součástí technologie je předřazená primární nádrž s akumulačním prostorem pro zachycení nárazových nátoků odpadní vody z pračky, myčky nebo vany. Filtrací vyčištěné vody přes membránu MBR je zaručena prakticky nulová koncentrace nerozpuštěných látek a čistírna je vhodná při požadavku na využívání vyčištěné vody jako užitkové vody.
Čistírna má vystavený certifikát CE a splňuje legislativní požadavky pro ohlášení pro vypouštění do vod povrchových pro třídu I. Při požadavku na vypouštění do podzemních vod, odstraňování fosforu nebo amoniakálního dusíku kontaktujte prosím obchodního zástupce firmy Ekosystem.

Čistírny odpadních vod EKOKOM

ČOV – Čistírny odpadních vod EKOKOM jsou mechanicko biologickými čistírnami určenými především pro čištění komunálních odpadních vod splaškového charakteru z malých a středních obcí a lokálních zdrojů znečištění jakými jsou například penziony, rekreační objekty, benzinové čerpací stanice apod.

Technologie čištění vychází ze standardních postupů s použitím běžně dostupných technologických zařízení. Technologie je založena na dlouhodobé, nízkozatěžované aktivaci s částečnou stabilizací kalu. Technologické uspořádání RDN s nitrifikací, časově řízenou denitrifikací a samostatnou regenerací. Separace vyčištěné odpadní vody probíhá v dosazovací nádrži s vertikálním průtokem. Uskladnění a stabilizace přebytečného kalu probíhá v samostatném kalojemu. Zařazení regenerace zvyšuje množství aktivovaného kalu v čistírně a stabilizuje čistící proces při nárazovém nátoku odpadní vody, který je typický pro tuto velikost čistíren.

Kontejnerové čistírny EKOKOM 55 – 200
Ve velikosti od 55 do 200 EO jsou čistírny typu EKOKOM dodávány jako plastové kontejnerové nádrže. Nádrže jsou určeny k obetonování a jejich rozměry jsou optimalizovány pro přepravu běžným kamionem.

Betonové čistírny EKOKOM 350 – 2 000
Ve velikosti od 200 do 2 000 EO jsou čistírny typu EKOKOM dodávány jako dodávka technologie do monobloku betonových nádrží.
Tuto základní technologii je možné rozšířit na přání zákazníka nebo podle požadavků na kvalitu vyčištěné vody o nadstandardní doplňky, mechanické předčištění (odlučovač tuků, lapák písku, strojní česle, ruční česle, česlicový koš), čerpací stanice odpadní vody, systém pro chemické srážení fosforu, měření průtoku indukčním průtokoměrem nebo měrným žlabem, poruchové GSM hlášení, měření kyslíku v aktivační nádrži, filtraci vyčištěné vody technologií MBR, pojezdové bazénové zastřešení a další doplňky.

Kromě těchto typových zařízení společnost navrhuje a realizuje také intenzifikace a rekonstrukce stávajících čistíren.

ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (ČOV)

U průmyslových odpadních vod nelze vzhledem k různorodosti jejich složení jednoduše popsat proces jejich čištění. Vždy se jedná o soubor postupů vedoucí k čov - vyčištění odpadních vod na parametry dané platnou legislativou a příslušným vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami.
Z hlediska nejčastějších případů složení odpadních vod zpracovávaných chemickou cestou lze vody dělit do následujících skupin, u kterých jsou uvedeny základní technologické procesy, kterých společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. využívá.

  • odpadní vody alkalicko-kyselé s obsahem kovů – vznikají v různých výrobních odvětvích – galvanovny, strojírenství, koželužny, textilky aj. (úprava pH, srážení, sedimentace, filtrace)
  • odpadní vody alkalicko-kyselé (úprava pH v kontinuálním nebo semikontinuálním systému)
  • odpadní vody s obsahem kyanidů – vody z galvanoven (oxidace činidly v alkalické oblasti nebo převedení na stabilní komplexy např. srážení železem)
  • odpadní vody s obsahem oxidačních nebo redukčních látek (oxidace, redukce, srážení, filtrace)
  • odpadní vody s obsahem dispergovaných látek (sedimentace, filtrace, koagulace, separace na membráně – mikro, ultra a nanofiltrace, reverzní osmóza)
  • odpadní vody s obsahem tuků a ropných látek (gravitační odlučování, sorpce, koagulace)
  • odpadní vody s obsahem fluoridů (srážení, filtrace)
  • odpadní vody s obsahem sulfidů (srážení, oxidace, filtrace)
  • odpadní vody s obsahem komplexotvorných látek (srážení, redukce, oxidace, iontová výměna)
  • odpadní vody s obsahem amoniaku (oxidace, srážení)

Zpracování průmyslových odpadních vod má svá specifika a hlavní roli hraje objem a časový harmonogram produkce odpadních vod, dále pak jejich složení a stanovené limity. Je zřejmé, že při řešení problematiky nelze postupovat dle nějakého zavedeného mustru, ale jsou zvažovány veškeré podmínky v dané lokalitě a systém vodního hospodářství je řešen jako celek i s přihlédnutím k produkci odpadů, jejich složení a další zpracovatelnosti.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -