Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Komunální čistírny EKOKOM SBR

Použití

Čistírny odpadních vod typu EKOKOM SBR 55 až 100 jsou určeny k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění – menších obcí, bytových domů, sociálních zařízení závodů nebo malých provozoven apod. Alternativně lze tyto čistírny využít i pro čištění jiných odpadních vod s biologicky rozložitelným znečištěním (např. průmyslové odpadní vody), ovšem vždy za předpokladu podrobné bilance produkovaného znečištění a odborného posouzení jejich biologické rozložitelnosti.

Základní popis technologie

Typové ČOV EKOKOM SBR 55 ÷ 100 jsou založeny na principu technologie SBR (sequencing batch reactor). Proces čištění odpadních vod pomocí technologie SBR spočívá v časově oddělených fázích, probíhajících v jedné společné nádrži. Produktem čištění odpadních vod z těchto čistíren je vyčištěná voda a přebytečný aktivovaný kal.
Znečištění z odpadních vod je odbouráváno pomocí aktivovaného kalu ve vznosu (kalový mrak). Vzduch je do systému dodáván dmychadlem přes systém aeračních elementů, kdy je zajištěna optimální koncentrace rozpuštěného kyslíku v celém objemu nádrže. Čištění odpadních vod probíhá v časově oddělených fázích. Mechanicky předčištěná odpadní voda (česlicový koš, případně ručně nebo strojně stírané česle ) se po nátoku mísí s aktivovaným kalem a směs je řízeně provzdušňována. Na konci této fáze dojde k přerušení dodávky vzduchu do systému a k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody, po usazení kalu dojde k odčerpání vyčištěné odpadní vody do recipientu a následně započne nový cyklus čištění odpadních vod.


Technologické uspořádání

ČOV EKOKOM SBR pracují na principu nízkozatěžované aktivace se sekvenčním fázovým
reaktorem, kdy je stejná nádrž (SBR reaktor) použita jako aktivační i na odsazení suspendovaných látek.

Čistírna je konstruována v modulovém provedení dvou oddělených samostatných nádrží svařovaných z polypropylenových (PP) konstrukčních desek:
• SBR reaktor
• kalojem

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A HMOTNOST ČOV EKOKOM SBR

Typové označení Nádrž SBR (SBR reaktor) Nádrž K (Kalojem)
 A (mm) C (mm)  H (mm) Hmotnost (kg)  B (mm) C (mm) H (mm) Hmotnost (kg)
55 4000 2200 3015 650 1000 2200 3015 300
75 5500 2200 3015 900 1500 2200 3015 450
100 5800 2750 3015 1200 2000 2700 3015 310

GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEČIŠTĚNÍ NA ODTOKU

Podle NV č. 61/2003 Sb. po novelizaci NV č. 23/2011 Sb.
“p” hodnota (mg/l) “m” hodnota (mg/l)
BSK 4 40 80 do 15
CHSK4 150 220 do 90
NL 50 80 do 15

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -