Obsah -


Produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství


facebook


Úprava pitné a procesní vody

 V odrážkách jsou uvedeny parametry vody, jejichž úprava je prováděna standardními technologickými postupy tak, aby upravená voda splňovala požadavky stanovené prováděcí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů nebo požadavky zadavatele na kvalitu procesní vody v platném znění.

 •  odstraňování Fe a Mn (oxidace, filtrace)
 • odstraňování NH4+ (oxidace, nitrifikace)
 • odstraňování NO3-, NO2- (denitrifikace, reverzní osmóza, iontová výměna)
 • odstraňování těžkých kovů (srážení, koagulace, sorpce na vločkách kalu, sedimentace, filtrace)
 • odstraňování Rn (intenzivní provzdušňování, stripování)
 • odstraňování CO2 (provzdušňování, stripování, odkyselování na odkyselovací náplni)
 • ztvrzování vody – dotace vody vápníkem a hořčíkem (filtrace přes
  odkyselovací náplň, dávkování CO2 a Ca(OH)2 nebo dávkování Ca a Mg solí)
 • úprava hodnoty pH (dávkování kyselin a louhů)
 • snížení obsahu chloridů a síranů (reverzní osmóza, nanofiltrace)
 • odstraňování Ca a Mg – změkčování vody (nanofiltrace, iontová výměna)
 • odstraňování arzenu (adsorpce, koagulace, iontová výměna)
 • odstraňování organického znečištění z povrchových vod (koagulace, sedimentace, filtrace)

Společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. kromě výše uvedených postupů při úpravě běžně ve vodě se vyskytujících látek zákazníkům nabízí odstraňování i dalších složek, které nebývají běžnou součástí vod.

 • odstraňování plynů např. H2S, který se vyskytuje v podzemních vodách (provzdušňování)
 • odstraňování těkavých organických látek (provzdušňování, stripování)
 • odstraňování PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (koagulace, sorpce)
 • odstraňování radionuklidů – α a β aktivita (sorpce, koagulace)
 • odstraňování humínových látek (koagulace, filtrace)
 • dechlorace na aktivním uhlí (filtrace)
 • dekarbonizace vody (okyselení, stripování)

Nedílnou součástí úpravy vody je její hygienické a bakteriologické zabezpečení. V rámci svých dodávek společnost využívá metod hygienického zabezpečení na bázi chlóru, chlordioxidu, ozónu a ÚV záření.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -