WALTER a.s.

Sanační stanice

Provedení sanačních prací směřujících k odstranění  krajně naléhavého stavu v areálu společnosti WALTER a.s. - Praha 5 - Jinonice. V rámci těchto prací zde společnost Ekosystem realizovala sanaci saturované zóny s kontaminací chlorovaných etylenů metodou sanačního a ochranného čerpání v prostředí puklinového kolektoru doplněnou o metodu reduktivní dehalogenace s využitím nanočástic železa. Dále zde bylo prováděno promývání horninového prostředí přečištěnou vodou a nasazena metoda venting na odstranění těkavých organických látek z půdního vzduchu.

Drenáž
Sanační stanice
Odtěžba kontaminované zeminy
Odtěžba kontaminované zeminy