Sanační práce

Ekologicky znečištěná lokalita často brání jejímu dalšímu průmyslovému nebo urbanistickému využití. Bývalé i stávající průmyslové areály jsou často zatíženy hříchy minulosti, zejména pak v historii používanými výrobními postupy, které nebyly nijak šetrné k přírodě. Specializujeme se na komplexní řešení právě takových ekologických zátěží.

Typickým příkladem ekologicky kontaminovaných míst jsou bývalé průmyslové areály, které nejsou v současné době využívány ke svému původnímu účelu. Ekologická znečištění většinou pochází z období 50 - 70 let minulého století. Při průmyslové výrobě docházelo často k nadužívání zdraví škodlivých chemických látek, které se výrobními postupy dostaly mimo kontrolu. Tyto látky pak v nebezpečných koncentracích kontaminují horninové prostředí a podzemní vodu.

Nejčastější typy kontaminace:

  • Kontaminace budov
  • Znečištění horninového prostředí
  • Kontaminace podzemních vod

Při odstraňování ekologických zátěží postupujeme vždy v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy, zejména pak ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. Hlavním podkladem pro správné provedení sanačních prací je dostupná analýza rizika kontaminovaného území a projekt sanace. Na základě stanovených sanačních limitů a navržených sanačních postupů pak provádíme samotný proces sanace.

Fáze sanace:

  • Doprůzkum
  • Sanace in situ (v místě zněčištění)
  • Sanace ex situ (mimo kontaminované území, např. vymístění znečištěné zeminy na biodegradaci)
  • Postsanační monitoring

Sanace ekologicky znečištěných míst je provázena řadou doplňkových činností. Ty zpřesňují samotné sanační postupy, vyhodnocují aktuální měření a modelují budoucí scénáře na základě kterých pak dochází k průběžné aktualizaci sanačních prací. K zásadním sledovaným ukazatelům patří zejména:

  • Odběry a analýzy vzorků zemin a podzemních vod
  • Matematické modelování proudění podzemních vod
  • Průběžný monitoring kontaminace

Následně provádíme postsanační monitoring s cílem zjistit úspěšnost sanačních opatření a udržitelnost cílových limitů znečištění v podzemní vodě a horninovém prostředí.

V rámci sanačních prací provádíme vrtné práce, odběry vzorků zemin a vod a laboratorní analýzy. Dále poskytujeme služby v rámci technických dozorů nebo supervizních prací na sanovaných lokalitách.