Ekologické služby

V rámci poskytování ekologických služeb provádíme široké spektrum činností, které jsou přímo či nepřímo spojeny s ochrannou životního prostředí. Nejdůležitějšími kroky z hlediska environmentu jsou:

 • lokalizace ekologických rizik
 • stanovení stupně ohrožení
 • návrh nápravných opatření

Vzhledem ke kvapnému vývoji společnosti se nespecializujeme pouze na historická a existující znečištění, ale zaměřujeme se také na oblasti prevence ekologických škod a havárií. Zejména výrobní podniky jsou nuceny přijímat opatření v souladu s platnou legislativou a velmi dobře si uvědomují, že předcházení vzniku škod je prevencí nejlepší.

V oblasti s existujícím znečištěním zpracováváme:

 • odborné studie a environmentální posudky
 • rizikové analýzy
 • průzkumy znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod
 • monitoring podzemních a povrchových vod
 • studie proveditelnosti
 • stanovení sanačních limitů
 • projekty sanací a sanačních prací

Při našich pracích vždy postupujeme podle platných metodik Ministerstva životního prostředí.

Pro oblast prevence připravujeme:

 • havarijní plány
 • environmentální audity
 • služby v oblasti havarijní prevence a ekologické újmy
 • normalizované zkoušky těsnosti nádrží a potrubí pro téměř všechny typy náplní
 • školení v oblasti ochrany životního prostředí