Reference

Dodávka úpravny vody

Přes obtíže, které v r. 2020 sužovaly celou Českou republiku, jsme pracovali na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod v areálu Kovošrot Praha. 

Skladovací nádrže na preflok

PE nádrže na chemikálie

Součástí výrobního programu je i dodávka PE nádrží pro skladování chemikálií. Hlavní využití je na skladování prefloku v areálech ČOV. Objemy nádrží jsou od 1-20m3.

Celkový pohled na ČOV.

Intenzifikace ČOV Veleň

Předmětem realizace byla intenzifikace ČOV v obci Veleň na 1750 EO. Společnost EKOSYSTEM prováděla jak stavební část, tak dodávku technologické části. ČOV je postavena dle projektové dokumentace v souladu s požadavky investora.

ČOV celkový pohled

ČOV Sádek u Příbrami

Jako generální dodavatel jsme dokončili intenzifikaci ČOV Sádek. Kapacita čistírny se zvyšovala z 300 EO na 500 EO. Čistírna je klasická průtoková s denitrifikací a s dvojí aktivací. Do betonové stavby je instalovaná technologie v nerezovém provedení se zřetelem na agresivní prostředí v čistírně. Dodávka zahrnovala rovněž jímku svážených odpadních vod s gravitačním nátokem na čistírnu. Součást celé akce byla dostavba nadzemní části provozního objektu a podzemní nádrže.

Sanační stanice SAN H4/C4

Jednalo se o dodávku dvou kusů sanačních stanic pro slovenského partnera. Sanační stanice jsou vybaveny horizontálním provzdušňovačem s akumulační nádrží, dvěma kusy filtrů s aktivním uhlím na filtraci vzduchu. Toto vše vč. el. rozvaděče je umístěno v zatepleném kontejneru. Sanační stanice je doplněna o stripovací věž EVV, která je umístěna vedle kontejneru.

Pohled na sestavu reaktorů a filtrů.

Cembrit Beroun

Úprava stávajících olejových okruhů výrobních linek WEHRHAHN a BELL k regeneraci olejů. Součástí dodávky byl technologický projekt a technologický dozor při realizace zakázky a následném zkušebním provozu.

ZOTEKO zařízení k odstraňování tekutého odpadu

Dodávka technologické části "ZOTEKO - zařízení k odstraňování tekutých odpadů o kapacitě 15 000 m3/rok", která je umístěna v areálu městské ČOV v Hradci Králové. 

Dodávka byla v rozsahu:

 • Zpracování elektro dokumentace stavební a technologické části
 • Zpracování prováděcí dokumentace stavební části a související technologie
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Výroba a dodávka jednotlivých technologických prvků 
 • Instalace a propojení selé technologické sestavy
 • Dodávka ASŘTP a MaR
 • Primární revize dodaného zařízení
 • Technologický dozor během zkušebního provozu a následný monitoring

 

Celkový pohled na dokončenou ČOV.

Výstavba ČOV Radnice

Dodávka a montáž strojně technologických zařízení na objektu nově budované ČOV. Jednalo se o čerpací stanici odpadních vod, mechanické předčištění, biologické čištění, kalojem, lisovnu kalů. Dále pak dodávka kompletních potrubních rozvodů a elektro instalace související s dodanou technologií včetně MaR a řídicího softwaru.
Sočástí dodávky byl zkušební provoz a monitoring čistírny.

Intenzifikace ČOV Sokolov

Intenzifikace ČOV Sokolov 2.etapa, l. část: So 02 lapák písku. V rámci realizace díla byla provedena modernizace technologického vystrojení lapáku písku včetně výměny dmychadlových soustrojí a potrubních tras tlakového vzduchu pro lapák písku. Dále bylo provedeno doplnění silnoproudých rozvodů elektro a modernizace automatizovaného systému řízení. Vedle modernizace technologického vystrojení lapáku písku byly provedeny úpravy betonových konstrukcí a sanace povrchů vnějších a vnitřních stěn lapáku písku. Veškeré práce a dodávky byly prováděny za plného provozu lapáku písku a stávající ČOV.

Výstavba ČOV v obci Tuchoraz

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem strojně-technologické části dvoulinkové čistírny odpadních vod v rámci realizace díla „Výstavba čistírny a čerpacích stanic odpadních vod v obci Tuchoraz“. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

 • Kompletní technologii ČOV
 • Technologické vystrojení čerpacích stanic odpadních vod
 • Dodávka a svařování rozvodů vzduchu a vody z nerezového potrubí v délce 135 m v průměrech 28 - 90 mm o síle stěny 2 mm
 • Dodávka, strojního mechanického předčištění, aeračního systému, dmychadel, čerpadel, vystrojení dosazovacích nádrží a dalších strojně-technologických zařízení vč. montáží na lokalitě
 • Dodávka MaR a elektro části, instalace a zprovoznění
 • Zpracování dílenské a výrobní dokumentace
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení

Sanační stanice

WALTER a.s.

Provedení sanačních prací směřujících k odstranění  krajně naléhavého stavu v areálu společnosti WALTER a.s. - Praha 5 - Jinonice. V rámci těchto prací zde společnost Ekosystem realizovala sanaci saturované zóny s kontaminací chlorovaných etylenů metodou sanačního a ochranného čerpání v prostředí puklinového kolektoru doplněnou o metodu reduktivní dehalogenace s využitím nanočástic železa. Dále zde bylo prováděno promývání horninového prostředí přečištěnou vodou a nasazena metoda venting na odstranění těkavých organických látek z půdního vzduchu.

ČKD Polygon

Sanace horninového prostředí byla zaměřená na odstranění kontaminace metodou selektivní odtěžby a biodegradace kontaminovaného materiálu ex situ v kombinaci s metodou sanačního čerpání podzemních vod, promývání horninového prostředí s využitím povrchově aktivních látek a biodegradací in situ. Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod byla způsobena ropnými látkami - oleji, které v minulosti unikly z výrobních provozů ČKD Elektrotechniky. V souvislosti s přítomností delorového hospodářství dřívějšího provozovatele ČKD Elektrotechnika, a.s. byla na lokalitě řešena i problematika s kontaminací PCB.

Sanace v lokalitě Litovel-Nasobůrky

Likvidace zdroje znečištěných chlorovaných uhlovodíků v areálu skládky TKO Nasobůrky, resp.
odstranění nebezpečných odpadů a podložních kontaminovaných zemin, sanace podzemní
vody metodou in-situ chemické oxidace (ISCO), metodou sanačního čerprání a promývání
horninového prostředí. Hlavním kontaminantem v místě sanačního zásahu jsou chlorované
uhlovodíky.

Čerpací stanice před uložením do terénu.

ČS splaškových vod v obci Brňany

Dodávka, instalace  a zprovoznění čerpací stanice odpadních vod v obci Brňany na Litoměřicku. Jednalo se o centrální ČS typ DS C2 se dvěma čerpadly a kompletním řídicím systémem. Na ČS přitéká odpadní voda z celé obce a dále je transportována výtlačným potrubím do vedlejší obce (cca 1500 m), kde je likvidována na místní čistírně odpadních vod.

Technologická sestava.

Technologické nádrže a kolony

Dodávka technologických nádrží a filtračních kolon pro společnost SAFINA, a.s. Dodávka byla pro provoz rafinace cenných kovů. Součástí dodávky bylo spolupodílení se na konstrukčním řešení a propojení s další technologickou částí provozu. Realizace probíhala bez přerušení provozu.