Čištění vody

Naše společnost se specializuje na komplexní dodávky komunálních čistíren splaškových odpadních vod (ČOV). Jedná se především o obecní ČOV, ale zároveň dodáváme i malé domovní ČOV. Dále pak řešíme dodávky úpraven a čistíren odpadních a procesních vod v průmyslových podnicích.

Biologické a chemické čištění vody a chemický úprava

Likvidace odpadních vod je rozdělena na dvě základní kategorie, biologické a chemické čištění a úprava. Výsledkem biologického procesu čištění odpadních vod (ČOV) je odpadní voda, kterou je možné dále vypouštět do vodoteče případně do zásaku nebo její následnou úpravou a recyklací využít pro další zpracování. Pro požadovanou kvalitu vyčištěné vody navrhujeme technologie ČOV na konkrétní znečištění. V poslední době je velmi často využívána technologie SBR (sequencing batch reactor).
U chemického čištění a úpravy jde o proces, kterým je zejména průmyslová voda zbavována chemikálií a dalších nežádoucích látek a ve většině případů pak vracena zpět do procesu výroby jako procesní voda. Toto bývá využíváno především pro chemický průmysl.
V případě recyklace odpadní vody je možné ušetřit významné částky za spotřebu vody pitné. Významnou součástí procesu čištění odpadních vod je i čištění dešťové vody. Zejména v průmyslových areálech, kde dochází ke znečištění vody z výrobních procesů prováděných na otevřených prostranstvích.

Služby v oblasti čistíren odpadních vod:

 

  • Čištění komunálních odpadních vod
  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Kompletní technologie čištění odpadních vod
  • Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod
  • Technologické návrhy a projektování (projektová dokumentace, legislativa, povolení stavby a poradenství)

Využíváme komplexních systémů splňující podmínky nejlépe dostupných technologií (BAT) pro všechny kategorie čistíren odpadních vod. Využíváme tak nejmodernějších systémů v oblasti čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod. ČOV od společnosti EKOSYSTEM splňují veškeré legislativní požadavky.
Cena projektu a realizace ČOV je tvořena na základě konkrétních požadavků a podmínek, kde je stavba umístěna apod.

 

Čistírny komunálních odpadních vod

Komunální čistírny (čističky) odpadních vod jsou dnes základní potřebou měst a obcí. V rámci našich služeb realizujeme výstavbu nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukci a intenzifikace stávajících.

více

Čistírny průmyslových odpadních vod

Kvalita vody není důležitá jen v oblasti obecné ekologie, ale jedná se o cenný statek. Průmyslové podniky tak patří mezi významné klienty v oblasti čištění průmyslových vod. V současné době je vyvíjen stále větší tlak na úsporné a ekologické hospodaření s vodou. A právě průmyslové podniky patří k největším spotřebitelům a zároveň znečišťovatelům vod.

více

Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod

Jedná se o dílčí součásti procesů chemické úpravy a čištění průmyslových vod, zejména pak úpravu procesních vod v průmyslové výrobě.

více

Technologické návrhy, projektování

Samotné výstavbě čistírny (čističky) nebo úpravny vody předchází řada činností. Zcela zásadní je soulad navrhovaných čištění vody s platnou legislativou a příslušnými dotčenými orgány státní správy. Na základě našich mnohaletých zkušeností navrhujeme taková řešení, která nejsou v rozporu se zavedenými standardy ani legislativou.

více