Čištění vody

Specializujeme se na komplexní dodávky komunálních splaškových čistíren odpadních vod (ČOV) a úpraven a čistíren odpadních a procesních vod v průmyslových podnicích. Likvidace odpadních vod je rozdělena na dvě základní kategorie, biologické čištění a chemická úprava. Zatímco výsledkem biologické ČOV je odpadní voda, kterou je možné dále vypouštět do vodoteče případně do zásaku, u chemické úpravy jde o proces, kterým je zejména průmyslová voda zbavována chemikálií a dalších nežádoucích látek a ve vetšině případů pak vracena zpět do procesu výroby jako procesní voda. 

Součástí našich služeb je i návrh kompletních technologických zařízení, projektová dokumentace a legislativa spojená s povolením stavby a poradenství.

Využíváme komplexních systémů splňující podmínky nejlépe dostupných technologií (BAT) pro všechny kategorie čistíren odpadních vod. Snahou je využití nejmodernějších systémů v oblasti čistíren odpadních vod.
 

Čistírny komunálních odpadních vod

Realizujeme biologické čistírny odpadních vod, zejména komunální. Jedná se jak o výstavbu nových ČOV, tak rekonstrukce a zkapacitnění těch stávajících. Rekonstrukce probíhají téměř vžda za plného provozu stávající technologie a nedochází tak k žádným výpadkům v procesu čištění.

Více

Čistírny průmyslových odpadních vod

Kvalita vody není důležitá jen v oblasti obecné ekologie, ale jedná se o cenný statek. Průmyslové podniky tak patří mezi významné klienty v oblasti čištění průmyslových vod. Navrhujeme a realizujeme na klíč čistírny, která odpovídají přísným kritériím pro vypouštění odpadních vod. 

Více

Technologická zařízení pro čištění průmyslových vod

Průmyslové vody jsou zatěžovány koktejlem chemikálií. Správně navržená technologická zařízení umožňují průmyslovým a výrobním podnikům využívat úpravenou vodu zbavenou nežádoucích látek a vracet ji zpět do procesu výroby. Dochází tak k významných úsporám jak ekonomickým, tak ekologickým.

Více

Technologické návrhy, projektování

Navrhujeme technoligická řešení a zpracováváme pro naše klienty studie proveditelnosti, ekonomicko-technologieké studie a nabízíme komplexní poradenství. Naše projekce zpracovává projektové dokumentace a zajišťujeme veškerou agendu spojenou se získáním stavebního povolení včetně jednání s příslušnými orgány státní správy.
 

Více