Vop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Podmínky, za kterých provozovatel vodovodů a kanalizací zabezpečuje dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, se řídí zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláškou  č. 428/2001 Sb., v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – účinnost od 1.1.2016.
   
 2. Jakost pitné vody určuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V § 8 odst. 1) písm. a citované vyhlášky se stanoví, že hygienické limity ukazatelů jakosti pitné vody musí být dodrženy u pitné vody, která je dodávána z rozvodné sítě, v místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu. Smluvní strany se dohodly, že v důvodných případech odběratel umožní provozovateli na základě písemného vyzvání přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu, zejména ke kontrole a odběru vzorků na konečném spotřebišti vody.
   
 3. Podle místních podmínek mohou být stanoveny odchylné provozně závazné parametry kvality a tlaku pitné vody s přihlédnutím k technologickým podmínkám vodárenských zařízení, a to na časově vymezenou dobu.
   
 4. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměry, které jsou stanovenými měřidly v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) dodávky vody. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění.
 1. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, musí být tato odvodněna a rovněž přístupná pro provádění odečtů stavů. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný, provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Vodoměr je majetkem provozovatele, který jej může kdykoliv opravit nebo vyměnit. Na základě písemné výzvy je odběratel povinen tyto činnosti umožnit a v případech potřeby poskytnout nezbytnou součinnost. Odběratel má právo být při výměně přítomen a ověřit si stav měřidla, neporušenost plomb apod. Pokud tohoto svého práva odběratel nevyužije, nemůže později provedení těchto úkonů zpochybňovat.
 1. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Provozovatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti odběratele zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.  
 1. Smluvní strany se dohodly, že odběratel bude informovat provozovatele o zamýšlených stavebních změnách na vodovodní přípojce.
 1. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem vodovodu, popřípadě provozovatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje technickým požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojené stavbě nebo pozemku.
 1. Vyúčtování vodného provádí provozovatel na základě odečtu stavu vodoměrů, u neměřených odběrů vody na základě provedeného výpočtu. Odečty vodoměrů probíhají průběžně v kalendářním roce podle odečtových intervalů, stanovených provozovatelem podle kategorie odběratele a velikosti průměrného ročního odběru vody. Pro účel vyúčtování je nejmenší jednotkou objemu vody 1 m3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem skutečného zjištění spotřeby, který je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy provozovatele v souladu s ust. § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, v případech vymezených v § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
 1. Odběratel je povinen oznámit provozovateli skutečnost, kdy předává část odebrané vody jinému subjektu, než je uživatel nemovitosti.
 1. Provozovatel se zavazuje, že ve smlouvě uvedené údaje o odběrateli budou použity pouze pro účely plnění předmětné smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na technické a provozní údaje o připojené nemovitosti, jejichž zjištění a evidence jsou nezbytné pro provozovatele vodovodní sítě.
 1. Účinky doručení veškerých informací, oznámení a sdělení zaslaných na adresy uvedené ve smlouvě nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou nastávají také dnem vrácení těchto informací, oznámení a sdělení jako nedoručitelných zásilek odesílající smluvní straně.
 1. Pokud se odběratel rozhodne odběr vody dle této smlouvy ukončit a důvodem výpovědi není změna vlastnických práv k připojené nemovitosti, je povinen požádat provozovatele současně s podáním výpovědi o provedení konečného odečtu, demontáž vodoměru a o provedení činností spojených s odpojením přípojky. Provozovatel provede konečný odečet a demontáž vodoměru k poslednímu dni výpovědní lhůty. Odpojení přípojky provede na základě písemné žádosti odběratele provozovatel, náklady s tím spojené hradí odběratel. Pokud odběratel nepožádá o provedení konečného odečtu, demontáž vodoměru a o provedení činností spojených s odpojením přípojky současně s výpovědí smlouvy, je povinen platit dále vodné až do okamžiku odpojení přípojky. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.